ទំនក់ទំនង

សូមប្រើទម្រង់ខាងក្រោមសម្រាប់ជំនួយណាមួយទាក់ទងនឹងការទិញរបស់អ្នកសំណួរមុនពេលលក់ ជាធម្មតាយើងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង៖